Seminarium

Tematy prac licencjackich i magisterskich:

Prace zakończone:

 • doktorskie:
 1. Andrzej Gajda [2019]. Abductive hypotheses generation in neural-symbolic systems.

 

 • magisterskie:
  1. Anna Kostrzewa [2020]. Poszukiwanie związku miedzy zdolnościami przestrzennymi a dedukcją
  2. Kaja Niedziela [2019]. Categorical reasoning and language ability – syllogistic performance in development dyslexia participants.
  3. Beata Rutkowska [2019]. Podejmowanie decyzji w warunkach niepełnej informacji: studium przypadku.
  4. Sebastian Roch [2018]. Styl poznawczy refleksyjny versus impulsywny a funkcjonowanie w zadaniach wymagających koordynacji wzrokowo-ruchowej. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  5. Dajana Bieganowska [2018]. Moment „aha!” w kontekście rozumowań abdukcyjnych na przykładzie narzędzia Find Out.
  6. Dominika Pankow [2018]. Analysis of Errors for Visual-Analytical Raven’s Advanced Progressive Matrices Test in the Context of Reasoning Verbalization.
  7. Magdalena Rogozińska [2017]. Modelowanie decyzji w warunkach niepewności: heurystyki a metody probabilistyczne.
  8. Konrad Ciesielski [2017]. Modelowanie i analiza rozumowań abdukcyjnych na przykładzie gry „Takie życie”.
  9. Sebastian Seyda [2017]. Strategia eliminacji odpowiedzi a Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych: analiza różnic wewnątrzgrupowych.
  10. Dawid Lipski [2017]. Wpływ stawki na awersję do ryzyka w grze Deal or No Deal.
  11. Maria Trela [2017]. Ocena procesu decyzyjnego konsumentów w świetle założeń ekonomii neoklasycznej oraz ekonomii behawioralnej: studium przypadku.
  12. Natalia Skrzypczak [2017]. Wiara w grę o sumie zerowej a inteligencja płynna. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  13. Paweł Prot [2017]. Pomiar funkcji hamujących a subiektywnie odczuwane zmęczenie mentalne. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  14. Aleksandra Klasa [2017]. Związek inteligencji płynnej ze wzrokowo-przestrzennym komponentem pamięci roboczej. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  15. Sylwia Dąbrowska [2017]. Inteligencja emocjonalna a strategie radzenia sobie ze stresem skoncentrowane na problemie i skoncentrowane na emocjach w grupie pracowników obsługi klienta oraz u osób spoza tej grupy. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  16. Beata Peciakowska [2017]. Nadzieja na sukces osób z niepełnosprawnością intelektualną a strategie rozwiązywania zadania dywergencyjnego. (Opiekun pracy: Joanna Urbańska)
  17. Natalia Żyluk [2016]. Semantyka sytuacyjna i logika pytań w analizie rozwiązań zadań abdukcyjnych na przykładzie gry „Takie życie”.
  18. Agata Golaś [2016]. Formalna rekonstrukcja zmian stanów epistemicznych podmiotu na przykładzie rozgrywek w „Takie życie”.
  19. Katarzyna Michalak [2015]. Logika rozmyta a wielofunkcyjność rozmytych systemów wnioskujących.
  20. Katarzyna Paluszkiewicz [2013]. Tabele analityczne dla logiki Inq3.
  21. Andrzej Gajda [2013]. Emocje a rozumowania.
  22. Piotr Pietruszewski [2012]. Formalna analiza rozumowań dedukcyjnych za pomocą Inferencyjnej Logiki Pytań na przykładzie opowiadań Arthura Conan Doyle’a.
  23. Zofia Żmójdzin [2011]. Tabele syntetyczne dla paralogiki CLaN.
  24. Agnieszka Czoska [2010]. Model badawczy J. Hintikki a automatyczne odkrywanie wiedzy.
  25. Madgalena Chmielewska [2010]. Inferencyjna Logika Pytań dla Zdaniowej Logiki Czasu Linearnego.

 

 • licencjackie:
  1. Agnieszka Borowik [2023]. Analiza narzędzia SEUA-A oraz walidacja konstruktu, na którym ten instrument się opiera
  2. Dominika Pietrzak [2021]. Kompetencja dedukcyjna w zadaniach sylogistycznych.
  3. Jakub Żdżarski [2021]. Some comments on the argumentative theory of reasoning.
  4. Adam Machońko [2020]. Analysis of examples of visual abduction.
  5. Joanna Maruszczak [2020]. Czy szachiści ulegają efektowi przekonań? – o zjawisku belief bias.
  6. Agata Wawrzyniak [2019]. Anotacja plików „KamienieB6” i „DrwaleAME8” na potrzeby Korpusu Rozumowań Erotetycznych.
  7. Piotr Sowiński [2019]. Neural – symbolic integration in Python. (Opiekun pracy: Andrzej Gajda)
  8. Kinga Ordecka [2018]. Implementacja operatora konsekwencji bezpośredniej w języku programowania Haskell. (Opiekun pracy: Andrzej Gajda)
  9. Aleksandra Czyż [2018]. Finding models for logic programs with Clark’s Completion. Implementation in programming language Haskell. (Opiekun pracy: Andrzej Gajda)
  10. Dominika Gorol [2018]. Analiza badań The Selective Laziness of Reasoning z adaptacją badania dla szachistów w zmodyfikowanym paradygmacie choice blindness.

 

Propozycje:

 1. Słowa, znaki obrazy: czy poprawność wykonania zadań dedukcyjnych zależy od rodzaju reprezentacji, za pomocą których zadania takie są wyrażone? Pytanie wygląda na mało porywające, ale problem jest ciekawy. Chodzi o porównanie wykonania zadań dedukcyjnych wzrokowo-przestrzennych i językowych o takiej samej strukturze, zaczynając od czasów reakcji i poziomów poprawności.
 2. Co z tą racjonalnością? Teorie racjonalności vs rzeczywiste użycie terminu (badanie z wykorzystaniem British National Corpus).
 3. C. S. Peirce’a koncepcja rozumowania abdukcyjnego.
  Sprawozdanie z ewolucji myśli ponownego odkrywcy wnioskowań abdukcyjnych (ponownego, bo już Arystoteles…), ze szczególnym uwzględnieniem dwóch zasadniczych koncepcji: sylogistycznej i inferencyjnej (na początek: Aliseda [2006]; Gabbay i Woods [2005]).
 4. Ile trwa „teraz”? Formalna interpretacja Jana Buridana koncepcji czasu.
  W Jana Buridana koncepcji czasu teraźniejszość nie jest punktem na osi czasu, lecz interwałem; inaczej niż u św. Augustyna, nie wymyka się naszemu doświadczeniu, lecz jest mu dostępna, ponieważ trwa [Ohrstrom i Hasle 1995; Emerson 1990]. Praca polega na zbudowaniu logiki (I-go rzędu), formalizującej tę intuicję.
 5. Scenariusze poszukiwań dla pytań dla [tu wstaw nazwę swojego ulubionego systemu formalnego].
  Bierzemy [tu wstaw nazwę swojego ulubionego systemu formalnego] i budujemy dlań najpierw logikę pytań, a następnie scenariusze poszukiwań [Wiśniewski, 2003].
 6. Rozumowania abdukcyjne z perspektywy teorii potrzeby domknięcia poznawczego.
  Co ma jedno [Aliseda 2006; Gabbay i Woods 2005] do drugiego [Kruglanski i Webster 1996]?
 7. Implikacja falsyfikacjonistyczna.
  Grobler [2006] zaproponował modyfikację relacji implikowania erotetycznego [Wiśniewski 1995] w duchu falsyfikacjonistycznym. Celem pracy jest zbadanie własności implikacji falsyfikacjonistycznej i próba jej zastosowania do (a) konstrukcji scenariuszy poszukiwań dla pytań [Wiśniewski 2003], (b) analizy rozumowań, np. o strukturze indukcji eliminacyjnej.
 8. Inferencyjna Logika Pytań dla wybranej logiki temporalnej.
  Bierzemy wybraną logikę temporalną [Emerson 1990], bierzemy ILP [Wiśniewski 1995] i składamy w całość, budując logikę rozumowań temporalnych, w których wnioskami i/lub przesłankami są pytania.
 9. Rozprzestrzenianie się pogłosek eksplanacyjnych z perspektywy teorii dysonansu poznawczego: studium przypadku.
  Wedle Festingera [2007] rozprzestrzenianie pogłosek można zinterpretować jako jedną z metod redukcji dysonansu poznawczego. Praca polega na dokonaniu analizy wybranego (-ych) przypadku (-ów) takiej redukcji w odniesieniu do szczególnego typu pogłosek: pogłosek eksplanacyjnych.
 10. Modele wyjaśniania w naukach empirycznych.
  Przegląd modeli wyjaśniania, od Hempla i Oppenheima [1948] modelu nomologiczno-dedukcyjnego po Thagarda i Litta [2008] model neuronalny.
 11. Inferencyjna Logika Pytań a analiza struktury dyskursu.
  Próba formalnej charakterystyki powstawania pytań w kontekście analizy struktury dyskursu [van Kuppevelt 1995] za pomocą narzędzi ILP [Wiśniewski 1995, 2003].

Bibliografia:

Aliseda, A. [2006]. Abductive Reasoning. Logical Investigations into Discovery and Explanation. Springer Verlag.
Doyle, A. C. [1960]. The Complete Sherlock Holmes. Doubleday & Co, Garden City, NY.
Emerson, E. A. [1990] Temporal and Modal Logic, Handbook of Theoretical Computer Science. Elsevier.
Festinger, L. [2007]. Teoria dysonansu poznawczego. PWN, Warszawa.
Gabbay, D. M., Woods, J. [2005]. The Reach of Abduction. Insight and Trial. Elsevier
Grobler, A. [2006]. Metodologia nauk. Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Hempel, C., Oppenheim, P. [1948]. Studies in the Logic of Explanation. Philosophy of Science, 15:135-175.
Kruglanski, A. W., Webster, D. M. [1996]. Motivated closing of the mind: „Seizing” and „freezing”. Psychological Review, 103:263-283.
Kuppevelt, J. van [1995]. Discourse structure, topicality and questioning. Journal of Linguistics, 31:109-147.
Magnani, L. [2001]. Abduction, Reason and Science. Kluwer AP, Dordrecht.
Ohrstrom, P., Hasle, P. F. [1995]. Temporal Logic. From Ancient Ideas to Artificial Intelligence. Kluwer AP, Dordrecht.
Rosnow, R. L. [1991]. Inside rumor: A personal journey. American Psychologist, 46:484-496.
Thagard, P. [1995]. Abductive Reasoning: Logic, Visual Thinking and Coherence. MIT Press, Cambridge, MA.
Thagard, P., Litt, A. [2008]. Models of scientific explanation. W: Sun, R. (red.), The Cambridge Handbook of Computational Psychology, 549-564. Cambridge University Press, New York.
Thagard, P., Shelley, C. P. [1997]. Abductive reasoning: logic, visual thinking and coherence. W: M.-L. D. Chiara, K. Doets, D. Mundici, J. van Benthem (red.), Logic and scientific methods, 413-427. Kluwer AP, Dordrecht.
Urbański, M. [2009]. Rozumowania abdukcyjne. Modele i procedury. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Urbański, M. [2008]. Trzy modele rozumowań abdukcyjnych. Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki.
Wiśniewski, A. [2003]. Erotetic search scenarios. Synthese 134, No.3, 2003, s. 389-427.
Wiśniewski, A. [1995]. The Posing of Questions: Logical Foundations of Erotetic Inferences. Kluwer AP, Dordrecht.

Strona techniczna: